HOONEAUTOMAATIKA

KOOLITUSE INFO + KAVA

 • 4 akadeemilist tundi
 • Online kursus
 • Slaidid
 • 5 valikvastustega test
 • Tunnistus
  Ehitiste energiatõhususe kutseala täienduskoolituse punkte: 4 TP
  Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendkoolituse punktid (küte ja ventilatsiooni alal): 3,3 TP
 • Alates 1.04.2022 kehtib uus standard EVS-EN ISO 52120-1:2022, mis asendab standardit EVS-EN 15232-1:2017.
  Sellel koolitusel ei minna liiga sügavuti IT ja hooneautomaatika riistvaradesse, andmeedastuse ega andmekaitse teemadesse. Fookus on süsteemi ülesehitusel ja sidustamisel tehnosüsteemidega.

 • Ülevaade tänapäeva hooneautomaatika võimalustest juhtida tegelikku hoone kasutust, seda nii sisekliima tagamise kui ka energiasäästu võtmes
 • Puudutame ventilatsiooni süsteemide ja juhtimise valikuid, ka sagedasemaid vigu juhtimisel ning eri süsteemide koostööl
 • Keskendume sisekliima ning energiasäästu tegelikule realiseerimisele automaatika abil

LEKTORID

Aivar Kukk

Volitatud insener tase 8 (HVAC)
Created with